Bread Types

Coconut Bread 900 Naira
Almond Bread 900 Naira
Dates loaf 900 Naira
Burger Bread 900 Naira
Croisant Bread 900 Naira
Twisted Coconut Bread 900 Naira
Buttered Bread / 900 Naira
Five Fingers / 900 Naira
French Begguettes (sugar free) / 500 Naira
Family Loaf (Slice) / 800 Naira
Medium Loaf / 400 Naira
Small Loaf / 300 Naira
Scroll to Top